Máte na nás dotaz? Napište nám:

Obchodní podmínky

Event Plus Private s.r.o.
IČ: 176 53 592

se sídlem Nové sady 988/2, Brno, 602 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 130743
e-mail: info@petsyoga.cz
telefon: +420 739 011 626
web: www.petsyoga.cz
ID DS: jc565iw

Pobočky:

One Club, Václavská 6, Brno 603 00
Machovský Olomouc, Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc
Waldorfská škola Olomouc, Tomkova 420/48, 779 00 Olomouc

Preambule

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) společnosti Event Plus Private s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Brno, IČ: 176 53 592 (dále jen „Poskytovatel“), upravují v souladu s právním řádem České republiky práva a povinnosti Poskytovatele, jakožto provozovatele lekcí petjógy, a fyzických osob, které se jako zákazníci těchto lekcí zúčastní (dále jen „Zákazník“), vznikající na základě smlouvy o zajištění rezervace a účasti na lekci petjógy uzavřené mezi nimi prostřednictvím webové stránky Poskytovatele (dále jen „Smlouva“) nebo v souvislosti s touto Smlouvou.

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem je povinnost Poskytovatele umožnit Zákazníkovi zúčastnit se lekce petjógy, tj. jógy s přítomností zvířat, a to v termínu a s parametry sjednanými ve Smlouvě (dále jen jako „lekce“).
1.2 Nedílnou součástí předmětu Smlouvy je také povinnost Poskytovatele rezervovat Zákazníkovi místo na lekci ode dne uzavření Smlouvy až do okamžiku skončení lekce. Smluvní strany výslovně sjednávaní, že předmět Smlouvy v podobě rezervace bude Zákazníkovi poskytován okamžitě po uzavření Smlouvy, s čímž Zákazník souhlasí.
1.3 Lekce se konají v termínu a místě sjednaném ve Smlouvě. Zákazník je povinen dostavit se do místa konání lekce v dostatečném časovém předstihu potřebném pro přípravu na lekci.

2. Rezervace a uzavření Smlouvy

2.1 Zákazník má možnost rezervovat si účast na lekci uzavřením Smlouvy prostřednictvím webových stránek Poskytovatele. Poskytovatel zveřejňuje dostupné termíny lekcí, které si Zákazník může rezervovat do vyprodání kapacity lekce.
2.2. Poskytovatel nenabízí možnost účasti na lekci jinak než prostřednictvím rezervace na webových stránkách Poskytovatele.
2.3. Zákazník je povinen při rezervaci lekce uvádět pravdivě své osobní a kontaktní údaje. Poskytovatel si vyhrazuje právo ověřit totožnost Zákazníka při vstupu na lekci.
2.4. Smlouva je uzavřena provedením rezervace Zákazníkem a úplnou úhradou ceny za lekci (tj. připsáním celé ceny za lekci na bankovní účet Poskytovatele či platební brány, nebo uplatněním poukazu). Smluvní strany proto sjednávají, že Poskytovatel není povinen poskytovat do doby úplné úhrady ceny za lekci Zákazníkovi žádné plnění, tedy ani rezervaci lekce.
2.5 Při zahájení lekce je Zákazník povinen prokázat Poskytovateli úhradu ceny lekce prostředkem poskytnutým Poskytovatelem (např. QR kódem, e-mailem o potvrzení rezervace). V případě nemožnosti prokázání dle předchozí věty nebo v případě sporů je možnost prokázat úhradu ceny lekce i jiným způsobem (doložením totožnosti, výpisem z bankovního účtu apod.).

3. Cena a platební podmínky

3.1 Cena za lekci je vždy uvedena při rezervaci na webových stránkách a stává se nedílnou součástí uzavřené Smlouvy. Ceny jsou uváděny včetně DPH a veškerých souvisejících poplatků. Případné další platby (například za zvolený způsob platby) jsou vždy transparentně uvedeny při rezervaci a stávají se také součástí Smlouvy.
3.2 Cenu za lekci je možné uhradit způsoby nabízenými Poskytovatelem na webových stránkách (tj. způsoby online platby, typicky platební kartou) s tím, že provedení platby se řídí obchodními podmínkami příslušného dodavatele platební brány a může být ovlivněno i podmínkami banky Zákazníka.
3.3 Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení ceny za lekci a zaslána na emailovou adresu Zákazníka zadanou při registraci.
3.4 Cena za lekci může být uhrazena i prostřednictvím permanentky či dárkového poukazu.
3.5. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že nelze využít permanentky či dárkové poukazy jiných subjektů než Poskytovatele.

4. Dárkové poukazy a permanentky

4.1 Poskytovatel může umožnit zakoupení dárkových poukazů nebo permanentek, které slouží k úhradě ceny za lekci (dále společně jen jako „poukaz“).
4.2 Podmínkou uzavření smlouvy na koupi poukazuje je úplná úhrada ceny poukazu. Poukaz je platný pouze po dobu, která je na něm vyznačena a která je uvedena při zakoupení poukazu.
4.3 Poukaz bude zákazníkovi předán fyzicky při osobním nákupu, nebo zaslán na e-mail při nákupu prostřednictvím webových stránek Poskytovatele nejpozději následující pracovní den po úhradě poukazu.
4.4 V případě nákupu poukazu prostřednictvím webových stránek má zákazník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení poukazu, a to i bez udání důvodu. V takovém případě vrátí Poskytovatel zákazníkovi zpět cenu poukazu v plné výši. Zákazník není povinen poukaz vracet Poskytovateli, ten sám zajistí jeho zneplatnění. V případě, že byl již poukaz zcela nebo částečně využit k rezervaci lekce, bude vrácená cena poukazu ponížena o součet cen za využité lekce včetně rezervovaných. Odstoupením od smlouvy však nedochází ke stornu Smlouvy ohledně jednotlivých lekcí. V případě následného storna lekce s právem na vrácení ceny za lekci bude tato vrácena na bankovní účet, ze kterého byl uhrazen poukaz.
4.5 Ustanovení těchto OP se pro zákazníky kupující poukaz použijí tehdy, pokud to vyplývá z povahy těchto ustanovení.

5. Storno podmínky a odstoupení od smlouvy

5.1 Rezervaci je možné stornovat nejpozději 120 hodin před začátkem lekce. V takovém případě vrátí Poskytovatel Zákazníkovi celou cenu za lekci.
5.2. Rezervaci je možné stornovat i později, než je uvedeno v předchozím bodě. Zákazníkovi v takovém případě nebude vrácena cena za lekci, s čímž Zákazník výslovně souhlasí, nicméně Zákazník takto uvolní místo na lekci a umožní jinému zákazníkovi se lekce zúčastnit. Poskytovatel tímto žádá Zákazníky, kteří ví, že se lekce nebudou moci zúčastnit, aby stornovali své rezervace a umožnili tak naplnění kapacity jednotlivých lekcí.
5.3. Poskytovatel informuje Zákazníka o tom, že Zákazník nemá právo na odstoupení od Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku. Tím však není dotčena možnost postupu podle ujednání o stornu rezervace výše.
5.4 V případě nutnosti zrušení lekce ze strany Poskytovatele nabídne Poskytovatel Zákazníkovi náhradní termín, nebo účast na jiné z vypsaných lekcí s volnou kapacitou. V případě, že Zákazník nemá zájem na účasti na jiné lekci, vrátí Poskytovatel Zákazníkovi uhrazenou cenu za lekci. Obdobně se postupuje v případě nutnosti změny zvířat na lekci či jiné změně.

6. Pravidla chování a bezpečnosti

6.1 Zákazník je povinen seznámit s provozním řádem a tento dodržovat. Aktuální znění provozního řádu je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele (https://www.petsyoga.cz/provozni-rad/), stejně tak jako na každé pobočce. V případě, že poskytovatel prostoru pro lekci zveřejní v těchto prostorách nějaká pravidla či pokyny, je Zákazník povinen se jimi řídit od chvíle, kdy se s nimi seznámil nebo kdy měl možnost se s nimi seznámit.
6.2 Zákazník je povinen řídit se pokyny personálu a dbát bezpečnosti své i ostatních osob i zvířat. V opačném případě může být zákazník z lekce bez náhrady vykázán.
6.3 Zákazník je povinen informovat vedoucího lekce o svých případných zdravotních omezeních. S ohledem na to však Poskytovatel žádá Zákazníka, aby předem zvážil vhodnost účasti na lekci s ohledem na povahu lekce (lekce například nejsou vhodné pro osoby s alergií na zvířecí srst).
6.4 Je zakázáno kouřit, požívat alkohol či omamné látky během lekce, či se účastnit lekcí pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.
6.5 Poskytovatel upozorňuje Zákazníka a Zákazník bere na vědomí, že podstatou lekcí je interakce se zvířaty. I přes veškerou snahu Poskytovatele však poskytovatel není schopen plně garantovat, že se zvířata nedopustí nepředvídatelného jednání. Poskytovatel proto tímto upozorňuje Zákazníka na riziko vzniku škody či újmy při účasti na lekci. Proto také Poskytovatel doporučuje Zákazníkovi přijetí opatření pro minimalizaci takového rizika (například při výběru oděvu na lekci, odložení šperků, zohlednění případných poranění, nošení vlastních pomůcek na lekce apod.).
6.6 Zákazníkům je zakázáno pořizovat v průběhu lekcí fotografické, zvukové nebo videozáznamy, a to především s ohledem a ochranu soukromí ostatních zákazníků. Tím není dotčena možnost pořizování soukromých fotografií, u kterých nehrozí zásah do práv Poskytovatele, ostatních zákazníků či jiných osob, či do jiného zákonem chráněného zájmu (např. do obchodního tajemství Poskytovatele).
6.7. Zákazníkem může být i osoba mladší 18 let avšak vždy starší 11 let. Osoby mladší 15 let se mohou vždy zúčastnit lekce pouze v doprovodu zákonného zástupce či jiné osoby starší 18 let, která v takovém případě odpovídá za chování zákazníka a spoluodpovídá za případné způsobené újmy.

7. Další ujednání a poučení

7.1 Poskytovatel pro vyloučení pochybností upozorňuje Zákazníka, že neposkytuje ošacení ani obutí pro účast na lekci.
7.2 Práva z vadného plnění se řídí obecnou právní úpravou, zejména ustanoveními § 1914 – 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174b občanského zákoníku, a zákonem o ochraně spotřebitele. Práva z vadného plnění se uplatňují u Poskytovatele ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se Zákazník o vadném plnění dozví nebo se dozvědět mohl. S ohledem na důkazní situaci a ochranu práv všech zúčastněných se však doporučuje řešit případné reklamace bezprostředně v rámci lekce či po jejím skončení, poté může být obtížné prokázat skutečný skutkový stav.
7.3 Zákazník nese sám náklady případného použití prostředku komunikace na dálku. Poskytovatel nevyužívá prostředky komunikace se zvláštním tarifem.
7.4 Případné reklamace vyřizuje Poskytovatel na všech kontaktech uvedených v záhlaví těchto OP.
7.5 Zákazník, jakožto spotřebitel, je oprávněn řešit případné spory s Poskytovatelem také prostřednictvím orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tímto orgánem je Česká obchodní inspekce. Řízení se zahajuje písemným návrhem, jehož náležitosti jsou uvedeny v § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Před zahájením řízení je nezbytné uplatnit reklamaci u Poskytovatele, který je povinen ji vyřídit do 30 dnů. Mimosoudní řešení je pak možné zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Zákazník (spotřebitel) uplatnil reklamaci u Poskytovatele. Veškeré informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na internetových stránkách www.coi.cz.

8. Osobní údaje

8.1 Ochrana osobních údajů je předmětem samostatného dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který naleznete zde: https://www.petsyoga.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

9. Závěrečná ujednání

9.1 Veškeré spory vzniklé na základě či v souvislosti s uzavřenými Smlouvami nebo smlouvou na koupi poukazů budou řešit obecné soudy České republiky. Právní vztah založený Smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
9.2 Převod práv a povinností ze Smlouvy na třetí osoby je možný pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele, to se nevztahuje na dárkové poukazy. Poskytovatel se zavazuje neodmítnout udělení souhlasu bez podstatného důvodu.
9.3 Uvedením e-mailu a/nebo telefonního čísla v rezervačním formuláři Zákazník souhlasí s využitím těchto kontaktních údajů pro zasílání sdělení v souvislosti s plněním Smlouvy.
9.4 Tyto OP se vztahují pouze na situaci, kdy je Zákazník spotřebitelem, tj. fyzickou osobou mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo výkonu svého povolání. V případě zájmu o jiný způsob poskytnutí či zajištění lekcí je možná individuální domluva s Poskytovatelem.
9.5 Tyto OP jsou nedílnou součástí Smlouvy a uzavřením Smlouvy zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito OP. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ujednání v těchto OP.
9.6 Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 5. 2024 a mohou být kdykoliv změněny nebo doplněny Poskytovatelem. O jakýkoliv změně OP bude Zákazník informován prostřednictvím webových stránek Poskytovatele. Změnou OP nejsou dotčeny již uzavřené Smlouvy.
9.7. Pro vyloučení pochybností poskytovatel prohlašuje, že nesouhlasí s jakýmkoliv kopírováním či jiným přebíráním těchto OP jinými subjekty. Tím není dotčena možnost archivace těchto OP zákazníky.

V Brně dne 1. 5. 2024

Event Plus Private s.r.o.
Lukáš Bíla, jednatel

Rezervujte si svoji lekci Pets Yogy.

Rezervujte si lekci Pets Yogy ještě dnes! Zbavte se stresu a zažijte radost, kterou přináší kombinace jógy a štěňat.